TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ hai, 04/12/2023
HOẠT ĐỘNG
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028

1. Chương trình Đại hội

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

3. Quy chế về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

4. Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ 2018-2022 của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2022.

7. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018- 2022.

8. Báo cáo tài chính năm 2022.

9. Báo cáo Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022.

10. Báo cáo Tổng giá trị tài sản Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đến 31/12/2022.

11. Tờ trình về Mức cổ tức và trích quỹ năm 2022.

12. Định hướng sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ 2023-2028 CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

13. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty giai đoạn 2023-2028.

14. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty giai đoạn 2023-2028.

Pass để mở tài liệu được đính kèm theo thư mời dự ĐHĐCĐ

Ngày đưa tin:  03/07/2023
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117