TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 13/04/2024
HOẠT ĐỘNG
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

3. Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 của công ty.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6. Báo cáo Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021.

7. Báo cáo Tổng giá trị tài sản Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đến 31/12/2021.

8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

9. Tờ trình về Mức cổ tức và trích quỹ năm 2021.

10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

11. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở.

Pass để mở tài liệu được đính kèm theo thư mời dự ĐHĐCĐ

Ngày đưa tin:  26/05/2022
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117